سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی
بسا کس که با نیکویى بدو گرفتار گردیده است و بسا مغرور بدانکه گناهش پوشیده است ، و بسا کس که فریب خورد به سخن نیکویى که در باره او بر زبانها رود ، و خدا هیچ کس را نیازمود چون کسى که او را در زندگى مهلتى بود . [ و این گفتار پیش از این گذشت ، لیکن اینجا در آن زیادتى است سودمند . ] [نهج البلاغه]

هندسه دین


فقه مجموعه ای از مقرراتی است که برای اداره مطلوب زندگی فردی و اجتماعی انسان لازم است ارکان فقه بر سه پایه استوار است :

الف) احکام مربوط به ارتباط انسان با خدا که از آن تعبیر به احکام عبادی می شود.

ب) احکام مربوط به ارتباط انسان با انسان های دیگر است.

ج) احکام مربوط به ارتباط انسان با خودش می باشد.

مجموعه این سه رکن را باید از وحی و تفسیر وحی استخراج کرد و راه استنباط هم فهم متعارف است فهمی که با استدلال قابل قبول برای عموم شکل می گیرد.

عقل عنوان همان فهم متعارف است که با شرع رابطه ای تنگاتنگ دارد در حقیقت عقل و شرع نمای بیرونی فقه هستند که نمایانگر احکام دین می باشند.

عده ای هم درصدد برداشت های خود بعنوان دین هستند و مکاتب خودساخته ای را عرضه می کنند که مثال مشخص آن گروه های تکفیری می باشندکه متاسفانه طرفدارانی هم دارند.

علت رشد و توسعه این گروه های انحرافی نوع تبلیغ و تاثیرگذاری از طریق شبکه های اجتماعی و بهره مندی از روش احساسی بجای فکری برای جذب اذهان و دل های جوانان ساده اندیش می باشد.

باید برای ارتقای سطح آگاهی های نسل جوان به آموزه های بنیادین توجه خاص نمود زیرا فلسفه جه بصورت مطلق چه بصورت مضاف راه درست اندیشیدن را به انسان نشان می دهد.

 احمد عجمین ::: سه شنبه 93/8/20::: ساعت 5:4 عصر