سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هرکس به پیشباز آرای گوناگون برود، لغزشگاهها را بشناسد . [امام علی علیه السلام]

هندسه دین


خواب فصل مشترک انسان با حیوانات و حتی نباتات است

ظاهر خواب ، عدم تحرک جسم است

حتی خواب دیدن هم در میان حیوانات وجود دارد

اما پرواز روح در خواب انسان محل دقت و تامل است

روح واقعیت اختصاصی انسان است

مقوله روح با جان که منشا حیات جسمانی است تفاوتی اساسی دارد

جان ، موتور محرکه جسم است و مشترک بین همه جانداران است

اما روح منشا حیات انسانی است که حتی قبل از حیات جنینی وجود داشته است

خواب فرصتی برای پرواز روح است تا بتواند این مرکب را رها کند

رویای صادقانه دریافت روح از واقعیت های در پیش رو می باشد

این شناخت شبیه درک حقایق پس از مرگ است

از این رو گفته شده است : خواب برادر مرگ استاحمد عجمین ::: دوشنبه 93/8/19::: ساعت 2:33 عصر